Prawo cywilne i gospodarcze

Oferujemy kompleksową pomoc, doradztwo oraz obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Kancelaria specjalizuje się w praktyce procesowej reprezentując klientów, między innymi w sprawach dotyczących:

 • zapłaty (np. z tytułu umowy pożyczki, sprzedaży, najmu, wykonania usług)
 • innych roszczeń wynikających z umów
 • uzyskiwania należnych świadczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych (w tym także dotyczące polis ubezpieczoniowych na życie z lat 80-tych)
 • odszkodowań i zadośćuczynienia
 • ochrony dóbr osobistych
 • zasiedzenia
 • ochrony posiadania
 • zniesienia współwłasności
 • spadków, darowizn, zachowku
 • ubezwłasnowolnienia
 • odwołania od decyzji ZUS dot. emerytury górniczych oraz za pracę w szczególnych warunkach
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
 • sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów gospodarczych
 • tworzenie, rejestracja spółek
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo karne

Aktualna procedura karna, po nowelizacji od dnia 1 lipca 2015 roku wymaga pomocy wykwalifikowanych prawników. Szansa oskarżonego w procesie karnym radykalnie wzrasta jeżeli będzie reprezentowany przez obrońcę który poradzi sobie z zawiłościami procedury karnej i skutecznie zaprezentuje linię obrony.

Nasza kancelaria zajmuje się:

 • obroną podejrzanego, pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • obroną w postępowaniu sądowym oskarżonego, reprezentacją oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego we wszystkich sprawach
 • obroną skazanego w postepowaniu karnym wykonawczym

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria bierze czynny udział w postępowaniach sądowych także z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o:

 • rozwód, separację w tym doradztwo na etapie przedprocesowym
 • alimenty (o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie lub zmianę kontaktów między rodzicami a dziećmi
 • przysposobienie
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • dotyczących opieki i kurateli
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej